REACH & CLP

REACH & CLP

REACH Tüzüğü

Veri Yoksa, Pazar Yok!

REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tüzüğe göre , AB ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların söz konusu kimyasal maddeleri AB örgütlenmesi içerinde yeralan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmesi zorunludur. REACH Tüzüğü'nde kayıt yükümlülüğü ürünün, madde, müstahzar ve eşya olarak değerlendirilmesine de bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca AB'deki firmalar Tüzük kapsamında Kayıt yükümlülüğünün yanı sıra İzin ve Kısıtlama süreçlerindeki gelişmeleri de takip etmek zorundadır.

Tüzüğün tüm uygulamalarından AB' deki üretici veya ithalatçılar sorumlu olsalar da  bu yükümlülükleri AB dışından mal tedarik ettikleri firmalarla  paylaşmak zorunda olmaları  AB dışındaki pazarların da REACH' ten  etkilenmesine neden olmaktadır.

Ülkemizin AB'ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında REACH Tüzüğü, Ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal maddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca REACH,  AB'ye ihracat yapan firmalarımıza olduğu kadar, ihracata yönelik tedarik hizmeti veren üretici firmalarımıza da kayıt, izin, kısıtlamalar süreçlerinde sorumluluklar yüklemektedir.

Ne yapmalı?

REACH Tüzüğü kapsamında firmalarımızın yükümlülükleri, AB pazarına ihraç ettikleri ürünün tanımına göre (madde, müstahzar-karışım, eşya) değişmektedir.

İlk Adım: AB'ye İhraç Ettiğiniz Ürünün Tanımının Belirlenmesidir.

  • Madde
  • Karışım- Müstahzar
  • Eşya

AB'ne, kendi halinde madde veya karışım (müstahzar)  ihracatı yapılması durumunda; madde veya karışım içindeki maddelerin ihracatının yıllık 1 tonu aşması durumunda AB'ndeki ithalatçılarınız tarafından  REACH Tüzüğü kapsamında  Kayıt /ön kayıt numaraları istenebilir.  Eşya(ürün ambalajları da dahil) ihracatlarınızda ise eşya içinde salınımı tasarlanmış maddeler bulunmuyorsa kayıt yükümlülüğünüz yoktur ancak kısıtlama ve tedarik zincirinde bilgi iletimi gibi yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

REACH Tüzüğü kapsamında AB'ye ihracat yapan ya da ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmaların karşılaşacağı yükümlükler:

  • Geç ön-kayıt ve Kayıt
  • İzin (Ek XIV)
  • SVHC  (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler/Aday Listesi)   Bildirim
  • Kısıtlamalar (Ek XVII)
  • Sınıflandırma ve Etiketleme
  • Tedarik zincirinde bilgilendirme (SVHC)

Daha detaylı bilgilere ulaşmak için İMMİB REACH ve CLP  Yardım Masası'nın  REACH Portalını (http://reach.immib.org.tr) ziyaret edebilir veya  Tel: 0212 454 09 19/454 06 28 arayabilirsiniz.

CLP Tüzüğü

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin CLP Tüzüğü 20 Ocak 2009 tarihinde AB-AEA ülkelerinde yürürlülüğe girmiş olup,  kademeli olarak AB ‘de yürürlükte olan 67/548 sayılı  Tehlikeli Maddeler Direktifi (Dangerous Substances) ve 1999/45 sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktiflerinin  (Dangerous Preparations) yerine geçecektir. (Tehlikeli Maddeler Direktifi için 1 Aralık 2010, Tehlikeli Karışımlar Direktifi için 1 Haziran 2015 tarihleri geçiş süreleridir.)

AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır.

Diğer taraftan  "Güvenlik Bilgi Formları"ndaki sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin, 1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü kapsamında belirlenmiş usul ve esaslar doğrultusunda güncellenmesi" gerekmektedir.

Daha detaylı bilgilere ulaşmak için İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası'nın CLP portalını  (http://clp.immib.org.tr) ziyaret edebilir  veya Tel: 0212 454 06 31/454 06 33 arayabilirsiniz

2011 REACH VE CLP GÜNDEMİ

CLP sınıflandırma ve etiketleme
1 Aralık 2010'dan beri maddeleri kendi halinde veya karışım içinde piyasaya süren üretici, ithalatçı ve alt kullanıcıların maddelerini CLP Tüzüğüne uygun olarak sınıflandırması ve etiketlemesi gerekiyor.

SDS güncellemeleri 
1 Aralık 2010'dan beri, maddeleri kendi halinde veya karışım içinde tedarik edenlerin SDS' lerinin (Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının) 453/2010 no.lu Tüzüğün Ek I' inde yer alan gereklilikleri karşıladığından emin olması gerekiyor.

Denetimler / Yaptırım
REACH kaydı, sınıflandırma ve etiketleme ve SDS deadlineları ile REACH'in "Veri Yok, Pazar Yok" prensibinin Üye Devletler'in yetkili kuruluşları tarafından daha çok uygulanacağı beklenmektedir. Kayıtlarını tamamlayan firmaların tüm dokümanları ve kullanılan gerekçeleri toplaması ve yetkili makamların denetlemeleri için hazır bulundurmaları yerinde olacaktır.
3 Ocak 2011'den itibaren üretici ve ithalatçıların, pazarda 1 Aralık 2010'dan önce kendi halinde yer alan ve tehlikeli olarak sınıflandırılan veya REACH Tüzüğüne tabi olan maddeler için; veya karışım içinde bulunan, tehlikeli olan ve konsantrasyon limitlerinden daha fazla bulunan ve bu şekilde karışımın sınıflandırılmasına katkıda bulunan maddeler için AKA'ya sınıflandırma ve etiketleme bildirimi yapması gerekiyor. 1 Aralık 2010'da veya daha sonra pazara sürülen maddelerin, eğer madde hali hazırda kayıt ettirilmemişse 1 ay içinde bildirim yapılması gerekiyor.

SIEF takip faaliyetleri
Daha düşük bantlı SIEF üyeleri 2013 son tarihlerini sağlayabilmek için lider kayıtçı dosyasına erişmeye çalışıyorlar. Ana tartışmalardan birisi, daha düşük tonaj bantlı maddelerin kaydı için hangi verilerin gerekeceği ve ödeneceğidir.

Verilerin değerlendirilmesi
2011'de, kayıt ettirenler ayrıca AKA'nın, sundukları test teklifleri ve kayıt dosyalarına yanıtlarıyla da zorlanacaklardır. Bu proses, tamamen beklenen ve beklenmeyen zorlukları getirecektir.