2013-2012 Faaliyetlerimiz

Bosad Bürokratik Çalışmaları
 • Bosad, boya ve hammadde sektörümüzün uzun yıllardır eksikliğini duyduğu, geniş boyutta sektöre yönelik yapılan bürokratik faaliyetlerinde, etkin ve verimli sonuçlar aldığımız 2011-2012 çalışma  dönemini geride bırakmış bulunmaktadır.

  Bosad’ın bürokratik alandaki dönemsel yoğunluktaki temasları, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere Genel Sekreterlik koordinasyonunda her alandaki teknik uzmanlarımızın geniş katılımı ve katkısı ile sürdürülmüştür. Boya  ve Hammadde sanayimizin yaşadığı güncel ve yapısal sorunlara yönelik sektörel/ mesleki girişimlerimiz bu çalışma döneminde de yoğunlukla devam etmiştir.

  Sektörümüzün bünyesinde gelişen temel sorunlarımızın çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılan çok yönlü girişim ve temaslar, düzenlenen Bosad Teknik Çalışma Heyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan temaslar sektörümüzün sorunlarının oluştuğu ve acil çözüm bekleyen konularda üst düzey devlet kurum ve kuruluşları ile geniş boyutlu olarak bürokratik kesimler ile bu çalışma dönemi içinde sürdürülmüştür. Bosad’ın bürokratik temas alanları;

  •  T.C. Başbakanlık ve ilgili birimleri,
  • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
   • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimleri, 
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ilgili birimleri,
   • İkim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanlığı
   • Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı
   • Atık Yönetimi Daire Başkanlığı
   • Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı
   • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
   • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,
   • Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı 
  • T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ilgili birimleri,
   • İhracat Genel Müdürlüğü
   • İthalat Genel Müdürlüğü
   • Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
   • Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü,
   • Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
  • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri,
  • Gümrükler Genel Müdürlüğü
  • T.C. Maliye Bakanlığı ilgili birimleri,
  • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
  • Vergi Konseyi
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 
  • T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve ilgili birimleri,
   • İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
   • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
   • Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
   • Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı
  • T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri, 
   • Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
   • Sanayi Genel Müdürlüğü
   • Strateji Geliştirme Başkanlığı
   • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
  • T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili birimleri
  • Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
  • T.C. Kalkınma Bakanlığı,
  • EPDK ve ilgili birimleri,
  • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve ilgili birimleri
   • Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
   • Uluslararası Standartlar Müdürlüğü
   • TSE-Kimya İhtisas Grubu
   • Boyalar ve Vernikler Ayna Komitesi 

  2011-2012 dönemini kapsayan Bosad bürokratik çalışmalarında, Meslek Örgütümüzde oluşturulan çalışma gruplarının etkin girişim ve faaliyetleri sonucunda, sektörümüzün birçok bürokratik ve yapısal alanlarındaki güncel ve yapısal sorunlarına Mesleki ve Sektörel Çözümler getirilmektedir. Bu sektörel çözümlerin başında;

  • Sektörel bazlı temel ürün ithalatının serbestleşmesi ve diğer yasal izin ile düzenlemelerin Bosad önerileri ile gerçekleştirilmesi,
  • Gümrüklerde hammadde ithalatına yönelik yaşanan çok çeşitli teknik sorunların çözümü,
  • T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar dahilinde sektörümüzde KDV ve ÖTV indirim talepleri ve sağlanan kazançlar,
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Yüksek Fen Kurulu ile Birim Fiyat Poz No belirleme çalışmaları,
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlıkları bünyesinde /Piyasa Gözetim ve Denetim uygulamalarına yönelik destek çalışmaları,
  • Boya ve hammadde sanayimizin üretim ve teknolojik yapısıyla ilgili bürokratik alandaki sorunların çözümleri,
  • Mesleki teknik eğitim proje ve çalışmaları ile sektörel işgücümüzün iyileştirilmesi, düzenlenmesi,
  • Bosad’ın ilgili Çalışma Grubu uzmanlarının desteği ile Karayollarının ihale sistemi içinde Teknik Şartnamelerin revizeleri ve hazırlanması,
  • TSE Standartlarına yönelik teknik çalışmaların Aynı Grubu vasıtası ile sürdürülmesi, mevcut standartların revize edilmeleri, yeni standartlar hakkında sektörel görüş oluşturulması,
  • Sektörümüzün dış ticaret yapısına yönelik sağlanan destek ve kazanımlar konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB kaynaklı etkin çalışmalar, v.b. bu alanda yer almaktadır.

   

  DİĞER BÜROKRATİK TEMAS VE ÇALIŞMALAR;

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından ana kimya ve boya sektörünü yakından ilgilendiren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik dahilinde; üretilen, ithal edilen kimyasalların envantere girişlerine yönelik bilgilendirme ve uygulama çerçevesindeki çalışmalara Bosad teknik uzmanlarıyla destek vermiştir.

   

  • Bosad ve REC (Bölgesel Çevre Merkezi) Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın temel faydalanıcısı olduğu, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından yürütülen “Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamındaki çalışmalardan biri olan AB uyum sürecinde değişecek mevzuatın; akü-pil, otomotiv ve boya sektörlerine etkilerinin ve muhtemel maliyetlerinin incelendiği Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışmasının boya sektörü alanında gelinen son noktası ve çıktıların ilgili Bakanlık ve bürokratik kesim ile paylaşılması sağlanmıştır.

   

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi, Atık Yönetimi, Hava Yönetimi, Atıksu Yönetimi ve Toprak Yönetimi konularında Çevre uzmanları tarafından, kimya ve boya sektörünü ilgilendiren ulusal mevzuatlar hakkında genel bilgilerin verildiği teknik seminerler düzenlenmiştir.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Bosad’ın yaptığı sektörel görüşmeler sonucunda Bakanlık ve ilgili birimlerce yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde, Boya ve Hammadde sektörünü de ilgilendiren yönetmeliğin uygulanması alanında, Bosad önerilerinin hayata geçirilmesi geniş ölçüde sağlanmıştır. İlgili çerçevede İstanbul Üniversitesi/ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı ile Bosad arasında yapılan Protokol’le deniz boyaları (AF boyalar) alanında raft testlerine yönelik çalışmalar sektörel kapsamda devam etmektedir.

   

  • Sektörümüzün teknik yapılanmasına yönelik son dönemde düzenlenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan G-Tebliği ve yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde ortaya çıkan uygulamalar ve teknik sorunlar, sektörümüze yönelik önemli ekonomik yükler getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda ilgili bürokratik yapının değişimine yönelik Bosad bünyesinde kurulan teknik çalışma grubu ile, ilgili Bakanlık ve TSE nezdinde ortak girişimler yapılmıştır.          
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mart 2012 döneminde Antalya’da Piyasa Gözetimi ve Denetimi  alanında denetimden sorumlu personel için İleri Seviyede PGD Eğitim Seminerini gerçekleştirdi. Seminerde Bakanlığımızın talebi üzerine yapılacak denetimlere yönelik boya ve hammadde sektörü kapsamında genel bilgilendirme yapılarak denetim elemanlarının teknik denetimlerde karşılaştıkları sorunlarda ortak değerlendirmelerde bulunuldu. İlgili toplantıda Bosad teknik uzmanları bilgilendirme sürecine yaptıkları sunumlar ile destek vermiştir.

   

  • T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad’ın ortak çalışmaları sonucu sektörümüzün temel girdilerinden olan titanyum dioksitin ithalatında alınan gümrük vergisinin 1 yıl süre ile (2012 yılı) askıya alınması ile sektörel ithalatımıza yönelik temin ve maliyet desteği sağlanmıştır. 2012 yılında ayrıca butil akrilat ithalatında yapılan yeni düzenleme ile AB üyesi ülkelerden yapılan sektörel ithalatımızda faydalar sağlanmıştır. 
  • İhracata dönük üretim stratejisi çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad’ın ortak Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) projesi dahilinde tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması amacıyla doğal ve sentetik demir oksit pigmenti üretim teknolojisi, maliyet kalemleri, hammadde /girdi gereksinimleri Bakanlığımızın da komşu ve çevre ülkelerdeki talebi belirlemesi noktasında hem uluslararası veri tabanları hem de müşavirlikler kanalıyla bilgi toplayarak hazırlanacak rapora katkı sağlanmıştır. ( Türkiye’de demir oksit pigmenti üretimi hakkında)

   

  • T.C. Kalkınma Bakanlığı/ Kimya Çalışma Grubu nezdinde 10. Kalkınma planı Boya Sektör Raporu çalışmaları Bosad Genel Sekreterliğince hazırlanmıştır. 10. Kalkınma Planı dönemi sonunda boya ve hammadde ihracatının 2,5 milyar dolara yaklaşacağı ve boya sanayinin yıllık büyüme hızının ülkemizin genel büyüme oranından daha hızlı artması ile kişi başı boya tüketiminin yaklaşık 20 kg dolaylarına ulaşacağı öngörülmektedir. 10. Kalkınma Planı hedefleri içinde ise ihracatın giderek önem kazanarak toplam üretimin %15-20 oranına ulaşması amaçlanmaktadır. İlgili Plan döneminde sektörün AB uyum sürecini tamamlaması ve teknolojik alt yapısının giderek güçlendiği bölgesel rekabetçi bir sektör olarak yer alması beklenmektedir.
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Europe Aid kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Teknik Destek” projesi Uçucu Organik Bileşiklere ilişkin AB direktifleri kapsamına dahil olan tesislerin envanterini ve ilgili hava kirliliği kontrolüne yönelik direktiflerin (94/63/EC, 99/13/EC ve 2004/42/EC ) uyumlaştırılması için gereken uygulama ölçülerinin maliyet değerlendirmelerini de ele alındığı teknik destek bileşenli çalışmalara destek sağlanmıştır.

   

  • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Ünv. ortak çalışmaları ile Antalya'da organize edilen II. Ulusal Biyosidal Kongresine Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda Bosad üyelerimizin sponsorluk desteği sağlanarak, yabancı uzmanlarımızın da teknik sunumları çerçevesinde kongre katılımı gerçekleştirilmiştir.
   • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşen 2008 Programlaması kapsamında yürütülen “Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC-2008/01/EC) Uygulanmasının Desteklenmesi” Projesinin Teknik Yardım Bileşeni kapsamında, Entegre Çevre İznine tabi olacak tesislerin (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Ek-1) envanterinin hazırlanması çalışmaları çerçevesinde, Bakanlık gelinen aşama ve sektörümüze ait envanter hakkında görüş alış verişinde bulunmak, kapsama girecek ve girmeyecek tesislerin belirlenmesi...vb. konularında toplantısını Genel Sekreterimiz ile teknik uzmanlarımızın ortak katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirmiştir.
Bosad Mesleki Çalışmaları
 • Bosad 2011-2012 dönemi içinde etkin bir çalışma temposu ile sektörel sorunlarımıza yönelik, Bosad bünyesinde ortak çalışma grupları oluşturarak teknik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu Mesleki Çalışmalar, Bosad Yönetim Kurulu üyelerinin desteği ile sürdürülmektedir. Bosad Çalışma Grupları, boya ve hammadde sektörümüzün, oluşan güncel ve yapısal sorunlarına yönelik düzenlenmekte ve bu dönem içinde 20’yi aşan Çalışma Grubu dahilinde devam etmektedir. Bosad Çalışma Gruplarına, üyelerimizin teknik uzmanlarının da katılım desteği sürmekte olup, bu alanlarda 150’ye yakın teknik uzmanımız ilgili faaliyetlerde geniş ölçüde katkı sağlamaktadır.

Bosad Sektörel Çalışmaları
 • Bosad’ın sektörel hedefleriyle uyumlu diğer mesleki kuruluşlarla farklı boyutta ve ölçekte yaptığı sektörel çalışmalarla, 2011-2012 çalışma döneminde de mesleki alandaki çalışmaları sürdürülmüştür. Kimya ve boya sektörü ile ilgili her çeşit mesleki çalışmalarda Bosad, sektörümüzü temsilen yer almış, yazılı/sözlü öngörü ve değerlendirmeleri ile diğer kuruluşlara nazaran farklı boyutta ve sonuçta mesleki başarı sağlamıştır.
 • Bu alandaki çalışmalar yoğun şekilde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri önderliğiyle, Teknik Çalışma Gruplarımızın uzmanları ve Genel Sekreterliğimizin katılımlarıyla sürdürülmüştür. Bu süreçte başta İKMİB, KİPLAS, TİSK, TOBB, TİM, İZODER, İMSAD TKSD ile beraber önemli bölgesel Sanayi ve Ticaret Odaları  nezdinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan "Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011 – 2015)  (KSP) Kimya Sektör Platformu'nun çabaları ile hazırlanmıştır. Sanayide sektörlerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011 – 2015)  ilk aşamalarında sektörün mevcut durumu, GZFT analizleri ve hedeflerin belirlenmesi çerçevesinde öngörülmüştür. Stratejilerin hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ilgili plan dahilinde sağlanacak olup, Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasında tüm Sivil Toplum Örgütleri ve değerli sektör mensupları katkıda bulunmuştur.
 • Mesleki işbirliği yapılan bu kuruluşlarla çeşitli sektörel alanlarda, ortak zeminli ve teknik bazlı çalışmalar yapılmakta ve düzenlenen organizasyonlarda etkin rol alınmaktadır. Bu bağlamda, oluşturulan Kimya Sektör Platformu (KSP) ile birlikte Ankara’da gerçekleşen VII. Kimya Şuralarına katkı ve katılım sağlanmış olup, Haziran 2013 döneminde gerçekleştirilecek VIII. Kimya Şurasına da Başkanlık düzeyinde ve Genel Sekreterliğimizle katılım ve destek sağlanacaktır.
 • 3521 Grubunda- Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri/ Kapasite Raporu konusunda Bosad üyeleri çerçevesinde oluşturulan teknik çalışma grubu ile revize çalışma tamamlanmış ve sektörümüzle bağlantılı iller genelinde Sanayi/ Ticaret Odaları ile sektörel görüşlerimiz paylaşılarak, ilgili merci olan TOBB bünyesindeki teknik kurullara iletilmiştir. Revize çalışmanın bu yılsonu (2013) yayımlanması beklenmektedir.
 • İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) ortaklaşa olarak, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi,  gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşmasını hedefleyen “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı” isimli etkinlikte “Danışma Kurulu” üyeliğini Bosad Genel Sekreterliği üstlenmiştir.
 • Akademisyen ve araştırmacılar ile sanayici ve ihracatçıların ortak projeler yapabilmelerini amaçlayan etkinlik beş farklı alt kategoride gerçekleştirilmiştir. (İlaç ve Eczacılık Ürünleri, Boyalar ve Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri ve Diğer)
  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı” 1 ve 2.’si düzenlenmiştir.
 • Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı, İKMİB ve Bosad’ın sektörel katkılarıyla Boya ve Hammadde sektörü için yapılan “Gelecek Araştırması Çalıştay’ına”, sektörün 2023 hedeflerine ulaşması çerçevesinde izlenmesi gereken yolların tespiti ve değerlendirmelerde bulunmak üzere katkı sağlanmıştır.
 • Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bütünsel bir eylem planı oluşturmak ve ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı, TİM ve İKMİB ile ortaklaşa yürütülen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”, teknoloji, inovasyon Ar-Ge ve girişimcilik üzerine odaklanmış olup, strateji kapsamında dünya ticareti, dünya ticaretini etkileyen ekonomik değişkenler, Pazar payları analiz edilmiş ve Türkiye’nin ihracat vizyonu 3 aşamada 4’er yıllık vizyonlar ile Atılım-Yatırım-Liderlik şeklinde dönemlere ayrılmıştır. 2023 Türkiye ihracat stratejisi, 19 stratejik hedef, 72 eylem ve ölçüt planı ile devlet projesi haline gelmiştir.
 • Mesleki işbirliği yapılan örnek bir Bosad çalışması ise T.C. Ekonomi Bakanlığı /İKMİB ile birlikte ortaklaşa sürdürülmüştür. İKMİB nezdinde boya sektörü ihracatçısı firmaların yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak için boya sektör temsilcisi Bosad üyelerinin katılımlarıyla " Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi" çerçevesinde yurtdışı gezilerine heyet olarak katılımlar sağlanmıştır. İran, Suriye, Cezayir ve Fas ziyaretleri gerçekleştirilmiş, boya ve hammadde ihracatımızın gelişimi için çalışmalarda bulunulmuştur.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, İKMİB ve Bosad ortak işbirliği süreci içinde “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” isimli proje yürütülmektedir. Boya, Kozmetik, Sabun, Plastik, Organik/İnorganik Sektör Ürünlerine Yönelik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yapılarak seçilen ürünlerin, üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe neden olan, yüksek enerji, su ve hammadde gereksinimi süreçleri tespit edilecek ve iyileştirme önerileri hazırlanacaktır.
 • T.C Ekonomi Bakanlığı- İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “ 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği” (UR-GE) Projesiyle kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak üzere geliştirilen çalışmalar çerçevesinde Almanya’nın Köln kendinde gerçekleştirilen Farbe 2013 Fuarında “Turkish Paints Cluster” başlığı altında İKMİB ve Bosad desteği ile yer alınmıştır.
Bosad'ın Ortak Projeleri
 • paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı

  Türkiye “Boya ve Hammadde Sanayisinin” bölgesel ve stratejik gelişimine yönelik; yeni üretim ve yatırım hedefleri doğrultusunda, mesleki ve sektörel çalışmalarını sürdürmekte olan Bosad (Boya Sanayicileri Derneği) ulusal ve uluslararası sektörel kuruluşların katkılarıyla 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi’nin 1 ve 3 numaralı salonlarındapaintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı” ı CNR  Ekspo Fuarcılık A.Ş. ve uluslararası proje partnerimiz olan Vincentz Network GmbH & Co. KG ve NürnbergMesse GmbH ‘nin  iş birliği sürecinde  gerçekleştirilmiştir.

  Ekonomik ve ticari cazibe merkezi olan İstanbul’da boya üreticileri, hammadde tedarikçileri, ekipman üreticileri, servis sağlayıcıları, üniversite ve akademik kurumların önde gelen temsilcileri ilgili proje ile bir araya gelmiştir. paintistanbul 2012 projemizle yenilikçi ve alternatif ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması ve sektörün yeni, bir vizyon kazanması ayrıca hedeflenmiştir.

  paintistanbul 2012 de düzenlenen ve İstanbul WOW Convention Center’deki uluslararası katılımlı kongre kapsamına boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcılar, yeni hammaddeler ve yeni yardımcı maddeler, yeni boya türleri; yapıştırıcılar, izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler, test ve analiz yöntemleri ile boyanın sanayide uygulama yöntemleri gibi sektörel konular yer almıştır.

  paintistanbul 2012 projemizin devamında paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresinin 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde CNR Ekspo Fuar Merkezi, 1 ve 3 numaralı salonlarında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

   

   İBB / Bosad Tarafından Düzenlenen  “Rengin Ahengi İstanbul” Projesi;

  Boya kültürü ve tüketimine yönelik geniş ölçekli sosyal ve kamusal duyarlılık yaratmak adına ilki 2009 yılı III. çeyreğinde başlamış ve 2010 yılı Ekim döneminde İstanbul İli genelinde 7 İlçede (Kâğıthane, Ümraniye, Üsküdar, Bahçelievler, Çekmeköy, Esenler ve Kartal) gerçekleştirilmiş projemizin II. ayağı kapsamında çalışmalar yeni dönemimizde de sürdürülmektedir.

  ATEX Sektörel Platformu

  Sektör temsilcisi STK'ların ortak katılımlarıyla ATEX ( Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) sektörel platformu kuruluş çalışmaları Bosad Genel Sekreterliği öncülüğünde oluşturulmuştur. ATEX Sektörel Platformu Nisan 2013 itibarı ile kuruluşunu tamamlayarak resmiyet kazanmış olup, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ilgili çalışmalar kabul görmüştür. İlgili Bakanlık kapsamında ATEX Teknik Komitesi kurulması için bürokratik girişimler devam etmektedir.

  Sektörel Pazar Araştırma / Sektörel Veri Projeleri

  2011-2012 dönemi  içinde Bosad tarafından sürdürülen Sektörel Pazar Araştırma / Veri Projemiz inşaat boyaları alanında devam etmekte olup, sektörümüzün diğer alt üretim dalları alanında da genişletilerek devam edilecektir.

  Bosad / Kiplas İşbirliği ile Meslek Standartları Projesine Yönelik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi

  Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS)’nın başvuru sahibi olduğu ve Bosad’ın sektör katılımcısı olarak yer aldığı, Voc-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne sunulan, Voc-Test-10 referans numaralı ve “Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi”ne Kurumumuz Bosad’ı temsilen, Sn. Ahmet Faik Bitlis (Bosad Yönetim Kurulu Başkanı) ve Sn. Feridun Uzunyol’un (Bosad Yönetim Kurulu Başkan Vekili)  yetkili katılımları ile, ilgili proje Genel Sekreterlik desteğinde sürdürülmektedir.

  TAIEX Ortak Çalışmaları

  AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB ortak destekleri ile düzenlenen “CLP Uygulamaları”, Reach Kimyasallar Projesi kapsamında “Reach Genel Eğitimi”, yine Reach mevzuatı çerçevesinde “Tedarik Zinciri için Reach” ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırma çalışmaları dahilindeki “Biyosidal Ürünler Tüzüğü” çalıştaylarına sektörel katılım sağlanmıştır.
Bosad'ın Sosyal İçerikli Toplantıları
 • Bosad’ın sektörel sosyal içerikli çalışmaları içinde Moda Deniz Kulübünde Bahçeşehir Ünv. Öğretim Üyesi Sn. Prof.Dr. Deniz Gökçe'nin de katılımlarıyla " Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye" konulu sektörel katılımlı toplantımız gerçekleştirilmiş olup, aynı toplantı dahilinde paintistanbul 2012 kongre ve fuar projemizin yurtdışı destekçileri olan NürnbergMesse ve Vincentz Network yetkilileri de katılmıştır.
 • Ankara/ ATO merkezinde Mayıs 2011 döneminde KOBİ ölçekli boya üreticileri ile ortak sektörel taleplerin ele alınıp değerlendirildiği Sn. Mustafa Deryal katkıları ile düzenlenen geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Bosad’ın 2013-2023 dönemini kapsayacak sektörel ve mesleki hedeflerini belirlemek ve sektör paydaşlarımızın katkılarıyla bu hedeflere ulaşmayı değerlendirmek amacıyla 16-18 Kasım 2012 tarihlerinde Bosad Arama Konferansı ( Çalıştay ) düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen Çalıştay’da sektörümüzün temel stratejik hedeflerinin belirlenmesi yanında Bosad’ın organizasyonu ile etkinliklerinin belirlenmesi de ele alınmıştır. Bu kapsamda belirlenen sektörel ve mesleki, Vizyon ve Misyonumuzun değerlendirildiği Çalıştay’da Bosad üyelerinin ve teknik uzmanlarının değerli katılımlarıyla bir yol haritası belirleme yolunda çalışılmıştır. Bosad Sektörel Çalıştay’ının ve elde edilen sonuçlarının geniş kapsamlı olarak ele alındığı ve önemli bir sektörel rapor olduğunu düşündüğümüz Çalıştay Raporumuz aynı zamanda boya ve hammaddeleri sektörümüzün gelecekteki temel hedeflerini içeren stratejik bir plan niteliğindedir.
 • 20 Şubat 2013 tarihinde The Green Park Otel-Pendik'de T.C. Maliye Bak./ Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan ve ekibinin ÖTV çerçevesinde katılımlarıyla sektörel ortak toplantımız ilgili alanlardaki sorunlarımıza çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.
 • Bosad merkezinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Başmüfettişi Sn. Özlem Özkılıç'ın katılımlarıyla SEVESO ve 6331 sayılı ISG kanunu çerçevesinde boya ve hammaddeleri sektörümüzde yaşanan sorunlar alanında üyelerimiz ve teknik uzmanların katılımlarıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
  • Bosad’ın sosyal içerikli mesleki faaliyetleri içinde yer alan diğer bir etkinliği ise sektörümüze teknik işgücü sağlayan Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim tabanına verdiğimiz desteğimizin devam etmesidir.