2015-2014 Faaliyetlerimiz

Bosad Bürokratik Çalışmaları

Bosad, boya ve hammadde sektörümüzün uzun yıllardır eksikliğini duyduğu, geniş boyutta sektöre yönelik yapılan bürokratik faaliyetlerinde, etkin ve verimli sonuçlar aldığımız 2013-2015 çalışma dönemini geride bırakmış bulunmaktadır.

Bosad’ın bürokratik alandaki dönemsel yoğunluktaki temasları, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere Genel Sekreterlik koordinasyonunda her alandaki teknik uzmanlarımızın geniş katılımı ve katkısı ile sürdürülmüştür. Boya ve Hammadde sanayimizin yaşadığı güncel ve yapısal sorunlara yönelik sektörel/ mesleki girişimlerimiz bu çalışma döneminde de yoğunlukla devam etmiştir.

Sektörümüzün bünyesinde gelişen temel sorunlarımızın çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılan çok yönlü girişim ve temaslar, düzenlenen Bosad Teknik Çalışma Heyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan temaslar sektörümüzün sorunlarının oluştuğu ve acil çözüm bekleyen konularda üst düzey devlet kurum ve kuruluşları aktarılmıştır. Bosad’ın bu dönemde bürokratik temas alanlarından başlıcaları ise;

 • T.C. Başbakanlık ve ilgili birimleri,
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ilgili birimleri,
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ilgili birimleri
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri,
 • T.C. Maliye Bakanlığı ilgili birimleri,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve ilgili birimleri,
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri,
 • T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili birimleri
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı,
 • EPDK ve ilgili birimleri,
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve ilgili birimleri yer almaktadır.

2013-2015 dönemini kapsayan Bosad bürokratik çalışmalarında, Meslek Örgütümüzde oluşturulan çalışma gruplarının etkin girişim ve faaliyetleri sonucunda, sektörümüzün birçok bürokratik ve yapısal sorunlarına Mesleki ve Sektörel Çözümler getirilmektedir. Bu sektörel çözümlerin başında;

 • Sektörel bazlı ana ve yan ürün ithalatının ve sorunlarının çözümü,
 • Gümrüklerde hammadde ithalatına yönelik yaşanan çok çeşitli teknik bazdaki sorunların çözümü,
 • T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar dahilinde sektörümüzde KDV ve ÖTV uygulama sorunları,
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Yüksek Fen Kurulu ile Birim Fiyat Poz No belirleme çalışmalarının devamı,
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlıkları bünyesinde /Piyasa Gözetim ve Denetim uygulamalarına yönelik destek çalışmalarının sürdürülmesi,
 • Boya ve hammaddeleri sanayimizin üretim ve teknolojik yapısıyla ilgili bürokratik alandaki sorunların değerlendirilmesi ve çözümlerin ele alınması,
 • Mesleki teknik eğitim proje ve çalışmaları ile sektörel işgücümüzün iyileştirilmesi, yeniden düzenlenmesi (Meslek Standartları),
 • Bosad’ın ilgili Çalışma Grubu uzmanlarının desteği ile Karayollarının ihale sistemi içinde Teknik Şartnamelerin revizeleri ve hazırlanması,
 • TSE Standartlarına yönelik teknik çalışmaların “Ayna Grubu” vasıtası ile sürdürülmesi, mevcut standartların revize edilmeleri, yeni standartlar hakkında sektörel görüş oluşturulmasının etkinlikle sürdürülmesi,
 • Sektörümüzün dış ticaret yapısına yönelik (özellikle ihtacat alanında) sağlanan destek ve kazanımlar konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB kaynaklı etkin çalışmalar yer almaktadır.

DİĞER BÜROKRATİK TEMAS VE ÇALIŞMALAR;

 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından ana kimya ve boya sektörünü yakından ilgilendiren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik dahilinde; üretilen, ithal edilen kimyasalların envantere girişlerine yönelik bilgilendirme ve uygulama çerçevesindeki çalışmalara Bosad teknik uzmanlarıyla destek vermiştir. (yeni bürokratik düzenlemeler çerçevesinde)
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi, Atık Yönetimi, Hava Yönetimi, Atıksu Yönetimi ve Toprak Yönetimi konularında Çevre uzmanları tarafından, kimya ve boya sektörünü ilgilendiren ulusal mevzuatlar hakkında genel bilgilerin verildiği teknik seminerler düzenlenmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Bosad’ın yaptığı sektörel görüşmeler sonucunda Bakanlık ve ilgili birimlerce yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde, Boya ve Hammadde sektörünü de ilgilendiren yönetmeliğin uygulanması alanında, Bosad önerilerinin hayata geçirilmesi geniş ölçüde sağlanmıştır.
 • Sektörümüzün teknik yapılanmasına yönelik son dönemde düzenlenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan G-Tebliği ve yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde ortaya çıkan uygulamalar ve teknik sorunlar, sektörümüze yönelik önemli ekonomik yükler getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda ilgili bürokratik yapının değişimine yönelik Bosad bünyesinde kurulan teknik çalışma grubu ile, ilgili Bakanlık ve TSE nezdinde ortak girişimler yapılmıştır.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad’ın ortak çalışmaları sonucu sektörümüzün temel girdilerinden olan titanyum dioksitin üretim ve yatırım sürecinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
 • İhracata dönük üretim stratejisi çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad’ın ortak Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) projesi dahilinde tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması amacıyla doğal ve sentetik demir oksit pigmenti üretim teknolojisi, maliyet kalemleri, hammadde /girdi gereksinimleri Bakanlığımızın da talep ve görüşü doğrultusunda ele alınarak değerlendirildi.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Europe Aid kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Teknik Destek” projesi Uçucu Organik Bileşiklere ilişkin AB direktifleri kapsamına dahil olan tesislerin envanterini ve ilgili hava kirliliği kontrolüne yönelik direktiflerin (94/63/EC, 99/13/EC ve 2004/42/EC ) uyumlaştırılması için gereken uygulama ölçülerinin maliyet değerlendirmelerini de ele alındığı teknik destek bileşenli çalışmalara destek sağlanmıştır.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili akademik kuruluşların katılımlarıyla Ulusal Biyosidal Kongresine sektörel destek sağlanmıştır.
Bosad Mesleki Çalışmaları

Bosad 2013-15 döneminde birçok mesleki ve sektörel alanda çalışmalarını sürdürmüş ve bu çalışmalar birçok kez kamu kurum ve kuruluşları, diğer STK bağlamındaki işbirliği süreci ve ortak ana kimya sanayi bazında devam ettirilmiştir. Bu çalışmaların başında ise;

 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge teşvik çalışmaları sürecinde Bosad Genel Sekreterliği resmi Hakem Heyetinde yer almış ve sektör kuruluşlarımıza yönelik öngörülen Ar-Ge teşviklerinin hayata geçirilmesi konusunda yoğun bir çalışma içinde girmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Bosad ve sektör kuruluşlarımız Ar-Ge teşviklerinden faydalanarak kimya sanayi içinde en çok Ar-Ge teşviki alan sektör konumuna gelmiştir. Bu bağlamda üyelerimizden Kayalar Kimya, Betek AŞ, Polisan AŞ, Kansai Altan AŞ ve Organik Kimya kuruluşlarımızın Ar-Ge teşvikleri hayata geçirilmiştir. Sektör kuruluşlarımız dışında ise Evyap AŞ’nin Ar-Ge teşvik çalışmasına Genel Sekreterlik katılımıyla destek verilmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan ve AB regülasyonu ile uygum süreci içinde düzenlenen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği dahilindeki çalışmalara boya ve hammaddeleri sanayi temsilcisi olarak destek verilmiş, özellikle bu alanda PGD mekanizmasının ortaya çıkardığı sorunlara yönelik çözüm çalışmalarımız sürdürülmüştür. Bu kapsamda ayrıca Bakanlıkça iki yılda bir düzenlenen Biyosidal Ürün Kongrelerine Bosad ve üye kuruluşlarımızın katılım ile destekleri sağlanmıştır.
 • ÖTV kapsamında özellikle vergi denetimi sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ÖTV Çalışma Grubu olarak gerekli temaslar sağlanarak, heyet halinde sektör görüşlerimiz iletilmiştir.
 • Her yıl olduğu üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bağlamında YFK teknik çalışmalarına destek verilmiş ve boya sanayi ürünlerinin kamu ihale sistemi içinde yer almaları sağlanmıştır.
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bosad olarak teknik çalışmalara katkı sağladığımız Kimya Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı 2012-2016 çalışmalarına Bosad temsilcileri ve Genel Sekreterlik düzeyinde katılımla teknik destek sağlanmıştır.
 • Sektörel ürün alanında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen NACE KOD çalışmalarına son dönemde yoğun Bosad desteği sağlanmış olup, sektörel taleplerimiz dahilinde Türkiye’de ilk defa Elektrostatik Toz Boya NACE KODU düzenlenerek hayata geçirilmiştir.
 • Bosad-İKMİB işbirliği içinde düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı çalışmasına boya sanayii temsilen yoğun katılım sağlanmış ve Proje Pazarı içinde ödül kazanan birçok teknik Ar-Ge çalışmasında üye kuruluşlarımız katılarak ödül kazanmıştır.
 • İKMİB nezdindeki diğer bir çalışmada Yeşil Üretim Temiz Gelecek Projesine de boya sanayi olarak katılım ve destek sağlanmıştır.
 • Bosad-İKMİB işbirliğinde diğer önemli bir çalışma ise T.C. Ekonomi Bakanlığı destekli ve sektöel konumlu URGE (Üretim ve Geliştirme) Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile Bosad üyelerinin özellikle ihracata yönelik yurt dışı pazarlar konusunda düzenlenen çalışmalara katılımları sağlanmıştır. Bu meyanda Fas- Cezayir sektör heyeti olarak ihracat odaklı teknik geziler yapılmıştır.
 • Sektörümüzün özellikle üretim ve lojistik alanında yaşadığı sorunlar ile bağlantılı ADR Yönetmeliğinin sektörümüzde ortaya çıkardığı sorunlara yönelik oluşturulan teknik grubumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde çeşitli girişimler yaparak özellikle son dönemde UN Ambalajlı ürün etiketleri alınmasına yönelik katkı sağlamıştır. Bu alanda diğer bir çalışma ise ADR’nin ortaya çıkardığı sorunların değerlendirilmesi amacıyla UND teknik uzmanlarıyla Bosad merkezinde ortak bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
 • Bosad’ın katkılarıyla oluşturulan ve 10 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden Kimya Sektör Platformunun düzenlediği VII. Kimya Gelişim Şurası ve VIII. Ulusal Kimya Kongresine sektörel desteğimiz/ katılımımız gerçekleştirilmiştir.
 • Sektör paydaşımız olan İstanbul/ Kimya Mühendisleri Odası ile, sektörel eğitim ve teknik işbirliği alanlarını kapsayan ” Bosad & KMO İşbirliği Protokolü” düzenlenmiş ve hayata geçirilmiştir.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bosad üyelerinin katkılarıyla UÇES (AB Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi) projesine destek verilmiştir.
 • Bosad’ın üyeleriyle her yıl yaptığı geleneksel yıl sonu değerlendirme toplantısı, üyelerimizin geniş ölçekli katılımlarıyla Moda Deniz Kulübünde Aralık /2014 döneminde gerçekleştirilmiştir. Aynı toplantıda Prof. Dr. Kerem ALKİN “Küresel Gelişmeler, Türkiye Ekonomisi ve Boya Sektörü” sunumunu gerçekleştirmiştir.
 • Sektörel ortak çalışma platformumuz olan KSP’nun 2015 yılı yeni çalışma döneminde Başkanlık değişim sürecinde Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Faik BİTLİS oybirliği ile Platform Başkanlığına seçilmiştir.
 • Kimya sektörümüzün ulusal ve uluslararası alandaki temsil gücünü ve etkinliğini arttırmak gayesiyle İKMİB ve Bosad’ın öncülüğünde Kimya Sanayicileri Federasyonu kurma çalışmaları sürdürülmektedir. Bosad’ın da kurucu üye olarak yer aldığı organizasyonda kimya sanayimizin 10’a yakın STK’sının federasyonda kurucu üye olarak yer alması öngörülmektedir.
Bosad Sektörel Konumlu Çalışmaları
 • Bosad’ın sektörel hedefleriyle uyumlu diğer mesleki kuruluşlarla farklı boyutta ve ölçekte yaptığı sektörel çalışmalarla, 2013-2015 çalışma döneminde de mesleki alandaki çalışmaları sürdürülmüştür. Kimya ve boya sektörü ile ilgili her çeşit mesleki çalışmalarda Bosad, sektörümüzü temsilen yer almış, yazılı/sözlü öngörü ve değerlendirmeleri ile diğer kuruluşlara nazaran farklı boyutta ve sonuçta mesleki başarı sağlamıştır.
 • Bu alandaki çalışmalar yoğun şekilde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri önderliğiyle, Teknik Çalışma Gruplarımızın uzmanları ve Genel Sekreterliğimizin katılımlarıyla sürdürülmüştür. Bu süreçte başta İKMİB, KİPLAS, TİSK, TOBB, TİM, İZODER, İMSAD TKSD ile beraber önemli bölgesel Sanayi ve Ticaret Odaları nezdinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan "Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011 – 2015) (KSP) Kimya Sektör Platformu'nun çabaları ile hazırlanmıştır. Sanayide sektörlerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011 – 2015) ilk aşamalarında sektörün mevcut durumu, GZFT analizleri ve hedeflerin belirlenmesi çerçevesinde öngörülmüştür. Stratejilerin hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ilgili plan dahilinde sağlanacak olup, Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasında tüm Sivil Toplum Örgütleri ve değerli sektör mensupları katkıda bulunmuştur.
 • Mesleki işbirliği yapılan bu kuruluşlarla çeşitli sektörel alanlarda, ortak zeminli ve teknik bazlı çalışmalar yapılmakta ve düzenlenen organizasyonlarda etkin rol alınmaktadır. Bu bağlamda, oluşturulan Kimya Sektör Platformu (KSP) ile birlikte Ankara’da gerçekleşen VII. Kimya Şuralarına katkı ve katılım sağlanmış olup, Haziran 2013 döneminde gerçekleştirilecek VIII. Kimya Şurasına da Başkanlık düzeyinde ve Genel Sekreterliğimizle katılım ve destek sağlanacaktır.
 • 3521 Grubunda- Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri/ Kapasite Raporu konusunda Bosad üyeleri çerçevesinde oluşturulan teknik çalışma grubu ile revize çalışma tamamlanmış ve sektörümüzle bağlantılı iller genelinde Sanayi/ Ticaret Odaları ile sektörel görüşlerimiz paylaşılarak, ilgili merci olan TOBB bünyesindeki teknik kurullara iletilmiştir.
 • İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) ortaklaşa olarak, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşmasını hedefleyen “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı” isimli etkinlikte “Danışma Kurulu” üyeliğini Bosad Genel Sekreterliği üstlenmiştir. Akademisyen ve araştırmacılar ile sanayici ve ihracatçıların ortak projeler yapabilmelerini amaçlayan etkinlik beş farklı alt kategoride gerçekleştirilmiştir. (İlaç ve Eczacılık Ürünleri, Boyalar ve Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri ve Diğer) “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı” 1 ve 2.’si Bosad desteğinde düzenlenmiştir.
 • Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı, İKMİB ve Bosad’ın sektörel katkılarıyla Boya ve Hammadde sektörü için yapılan “Gelecek Araştırması Çalıştay’ına”, sektörün 2023 hedeflerine ulaşması çerçevesinde izlenmesi gereken yolların tespiti ve değerlendirmelerde bulunmak üzere katkı sağlanmıştır
 • Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bütünsel bir eylem planı oluşturmak ve ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı, TİM ve İKMİB ile ortaklaşa yürütülen “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”, teknoloji, inovasyon Ar-Ge ve girişimcilik üzerine odaklanmış olup, strateji kapsamında dünya ticareti, dünya ticaretini etkileyen ekonomik değişkenler, Pazar payları analiz edilmiş ve Türkiye’nin ihracat vizyonu 3 aşamada 4’er yıllık vizyonlar ile Atılım-Yatırım-Liderlik şeklinde dönemlere ayrılmıştır. 2023 Türkiye ihracat stratejisi, 19 stratejik hedef, 72 eylem ve ölçüt planı ile devlet projesi haline gelmiştir.
 • Mesleki işbirliği yapılan örnek bir Bosad çalışması ise T.C. Ekonomi Bakanlığı /İKMİB ile birlikte ortaklaşa sürdürülmüştür. İKMİB nezdinde boya sektörü ihracatçısı firmaların yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak için boya sektör temsilcisi Bosad üyelerinin katılımlarıyla " Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi" çerçevesinde yurtdışı gezilerine heyet olarak katılımlar sağlanmıştır. İran, Suriye, Cezayir ve Fas ziyaretleri gerçekleştirilmiş, boya ve hammadde ihracatımızın gelişimi için çalışmalarda bulunulmuştur.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, İKMİB ve Bosad ortak işbirliği süreci içinde “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” isimli proje yürütülmektedir. Boya, Kozmetik, Sabun, Plastik, Organik/İnorganik Sektör Ürünlerine Yönelik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yapılarak seçilen ürünlerin, üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe neden olan, yüksek enerji, su ve hammadde gereksinimi süreçleri tespit edilecek ve iyileştirme önerileri hazırlanacaktır.
 • T.C Ekonomi Bakanlığı- İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “ 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği” (UR-GE) Projesiyle kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak üzere geliştirilen çalışmalar çerçevesinde Almanya’nın Köln kendinde gerçekleştirilen Farbe 2013 Fuarında “Turkish Paints Cluster” başlığı altında İKMİB ve Bosad desteği ile yer alınmıştır.
Bosad’ın Ortak Projeleri

paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi

Türkiye “Boya ve Hammaddeleri Sanayisinin” bölgesel ve stratejik gelişimine yönelik; yeni üretim ve yatırım hedefleri doğrultusunda, mesleki ve sektörel çalışmalarını sürdürmekte olan Bosad (Boya Sanayicileri Derneği) ulusal ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi’nin 1 ve 3 numaralı salonlarında “paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi”, CNR Ekspo Fuarcılık A.Ş. ve uluslararası proje partnerimiz olan Vincentz Network GmbH & Co. KG ‘nin teknik iş birliği sürecinde gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik ve ticari cazibe merkezi olan İstanbul’da boya üreticileri, hammadde tedarikçileri, ekipman üreticileri, servis sağlayıcıları, üniversite ve akademik kurumların önde gelen temsilcileri ilgili proje ile bir araya gelmiştir. paintistanbul 2014 projemizle yenilikçi ve alternatif ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması ve sektörün yeni, bir vizyon kazanması ayrıca hedeflenmiştir.

paintistanbul 2014 de düzenlenen ve İstanbul WOW Convention Center’deki uluslararası katılımlı kongre kapsamına boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcılar, yeni hammaddeler ve yeni yardımcı maddeler, yeni boya türleri; yapıştırıcılar, izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler, test ve analiz yöntemleri ile boyanın sanayide uygulama yöntemleri gibi sektörel konular yer almıştır

paintistanbul 2014 organizasyonumuz kendi alanında diğer büyük bir etkinlik olan Turkcoat Fuarı ile Bosad girişimleriyle ortak sektör projesi alanında birleşerek, 2016 yılı Mart döneminde, İstanbul Fuar Merkezi salonlarında, BOSAD & ARTKİM ortak organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecektir.

Sektörel Pazar Araştırma / Sektörel Veri Projeleri

2013-2015 dönemi içinde Bosad tarafından sürdürülen Sektörel Pazar Araştırma / Veri Projemiz inşaat boyaları alanında devam etmekte olup, sektörümüzün diğer alt üretim dalları alanında da genişletilerek devam edilmesi öngörülmektedir.

Bosad / Kiplas İşbirliği ile Meslek Standartları Projesine Yönelik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS)’nın başvuru sahibi olduğu ve Bosad’ın sektör katılımcısı olarak yer aldığı, Voc-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne sunulan, Voc-Test-10 referans numaralı ve “Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi”nin II. ayağına Bosad olarak teknik destek sağlanmıştır.